Back

Kainasto I / 201765 x 170 cm
Oil on canvas
Private Collection
www.elinaforsti.fi