Back

Kainasto II / 201745 x 120 cm
Oil on canvas
Private Collection
www.elinaforsti.fi